• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 293022
 • Do końca roku: 189 dni
 • Do wakacji: -4 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa PRYMUS w Zgorzelcu

ul.Wolności 8

59-900 Zgorzelec

tel. 75 775 1700

szkola.prymus@o2.pl

Jesteś tutaj:Start / O szkole / Koncepcja Pracy

Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY

 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRYMUS

 

W ZGORZELCU 

 

 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

1.    Dane ogólne szkoły:

 

Prywatna Szkoła Podstawowa Prymus w Zgorzelcu jest placówką niepubliczną ogólnodostępną, siedziba szkoły mieści się przy ul. Wolności 8 w Zgorzelcu. Szkoła rozpoczęła swoją działalności od dnia 1 września 2013r.

 

MISJA SZKOŁY

„Uczymy się osiągać sukcesy małe i duże. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny, wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.”

 

WIZJA I CELE SZKOŁY

 

Nasza szkoła

Zapewnia:

 • prowadzenie zajęć przez kadrę pedagogiczną z wysokimi kwalifikacjami

 • od klasy pierwszej rozszerzoną naukę języków obcych w wymiarze 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego 

 • w ramach zajęć dodatkowych uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo

 • naukę pływania na basenie począwszy od klasy pierwszej

 • opiekę wychowawczą i pomoc w nauce w ramach świetlicy szkolnej w tym odrabianie lekcji

 • prowadzenie zajęć w małych grupach

 • indywidualizowanie pracy z uczniem

 • wyżywienie całodniowe

 • opiekę pedagogiczno-psychologiczną i zajęcia z logopedą

 • organizowanie testów próbnych oraz zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu

 • przygotowanie do następnego etapu kształcenia w tym możliwość kontynuacji nauki w  liceum

Umożliwia:

 • rozwój zainteresowań poprzez udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach przyrodniczych, tanecznych, plastycznych, teatralnych i innych

 • korzystanie z akcji dożywiania „ Owoce w szkole”

 • udział w atrakcyjnych wycieczkach i poznanie najbliższego otoczenia

 • wykazanie się umiejętnościami prezentowania osiągnięć poprzez udział w konkursach.

 • rozwój kulturalny wychowanków poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych

Organizuje:

 • zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów

 • wyjazdy na wycieczki szkolne

 • imprezy kulturalne i rekreacyjne dla wychowanków

 • wspólny wypoczynek wakacyjny

 

PRIORYTETY:

 • Stwarzamy bezpieczne warunki do nauki oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów.

 • Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów przygotowujący do dalszej edukacji.

 • Doskonalimy pracę z uczniem zdolnym.

 • Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci.

 • Przeciwdziałamy nadużyciom powstałym w związku z korzystaniem z technologii informacyjnych i multimedialnych.

 • Zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 16.00.

 • Wdrażamy i realizujemy nową podstawę programową kształcenia ogólnego.

 

NACZELNY CEL WYCHOWANIA

 

Wychować ucznia świadomego swych możliwości twórczych, poznawczych, intelektualnych i potrafiącego wykorzystać te możliwości i umiejętności w działaniu praktycznym, dalszej edukacji oraz w przyszłym, dorosłym życiu.

 

ZADANIA GŁÓWNE:

 • udział w turniejach i konkursach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim

 • udział w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowy tryb życia i bezpieczeństwo

 • czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów

 • praca z uczniem szczególnie uzdolnionym

 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów

 • realizowanie lekcji wychowawczych oraz pogadanek na temat przestrzegania praw i obowiązków dziecka

 • kształcenie u uczniów umiejętności prospołecznych i postaw akceptowanych społecznie

   

 2.  WSTĘP DO KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY.

Przygotowując koncepcję funkcjonowania szkoły, dokonano diagnozy szkoły we wszystkich obszarach jej działania. Pozwoliło to wytyczyć właściwy kierunek dalszego jej rozwoju.

Szkoła funkcjonuje w środowisku miejskim rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2013r. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje do prowadzonych zajęć. Jest to grono pedagogiczne o wieloletnim stażu pracy i dużym doświadczeniu zawodowym. Innowacje w szkole to szereg projektów edukacyjnych realizowanych na poszczególnych etapach kształcenia. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. W szkole wdraża się nowoczesne programy nauczania, nowe podręczniki, stosuje nowatorskie metody nauczania doskonalące ocenianie oraz wprowadza wiele innowacji wspierających rozwój ucznia.

Koncepcja szkoły ukształtowała się przede wszystkim na podstawie postawionych sobie pytań: jaką szkołę chciałoby się prowadzić? Jakie szkoła powinna spełniać oczekiwania wobec środowiska, w którym się znajduje ?

Przygotowana koncepcja opiera się na założeniach, iż w szkole  ma dominować partnerstwo, bezpieczeństwo, wzajemny szacunek, pomoc, radość, twórcze działanie, pozytywne myślenie, efektywna nauka i rozwijanie własnych zdolności. Ważne jest, aby uczniowie zdobywali rzetelną wiedzę, by cechowała ich humanitarna postawa, by byli prawymi ludźmi w przyszłości, którzy potwierdzaliby zachowaniem swoje przekonania.

Każdy uczeń musi mieć zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Na realizację tego, wpłynie przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Swoją uwagę dyrektor szkoły skieruje w stronę rozwijania umiejętności współpracy oraz utrzymywania dobrych kontaktów interpersonalnych. W działaniach nastawionych na rozwój szkoły dyrektor będzie kierować się umiejętnościami pracowników szkoły do współpracy, a także ich zadowoleniem z pracy oraz chęcią doskonalenia kompetencji zawodowych i ciągłego rozwoju, co jest kluczem dla osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania.

Kreatywna postawa dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły jest podstawą powodzenia każdego nowego przedsięwzięcia. Trzeba więc podejmować działania w kierunku budowania takiej społeczności szkolnej, która doskonalić będzie rozwój uczniów i ich nauczycieli. Celem nadrzędnym szkoły jest podnoszenie jakości jej funkcjonowania .

 

Nasza wizja

 • Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.

 • Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Podejmuje i inicjuje szereg działań oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie jest otwarta na różne propozycje, wnioski i sugestie innych podmiotów.

 • Promuje swoje osiągnięcia w środowisku.

 • Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, nowocześnie wyposażone, specjalistyczne pracownie, co wspiera proces indywidualizacji pracy z uczniem i wzbudza jego wewnętrzną motywację do dalszej nauki.

 

Nasza misja

 • Chcemy stworzyć przyjazną szkołę, w której każdy będzie mógł realizować się na miarę własnych potrzeb i możliwości.

 • Nasz cel osiągniemy współpracując ze wszystkimi środowiskami nad zapewnieniem jak najlepszych warunków rozwoju uczniów i nauczycieli.

 • Chcemy, aby nasi absolwenci wyróżniali się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka.

 • Najważniejszymi dla nas wartościami są: patriotyzm, uczciwość i odpowiedzialność.

 • Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania.

 • Nasz zespół wyróżnia atmosfera twórczej współpracy, otwarcia na nowe doświadczenia oraz dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną.

 

3.PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

 

Podnoszenienie jakości kształcenia wymaga ciągłego doskonalenia. Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec współczesnej szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców, uczniów szkoły podstawowej jest przygotowanie ich dzieci do dalszego etapu kształcenia, dlatego jednym z priorytetowych celów będzie :

Podnoszenie jakości kształcenia poprzez:

 • -zachęcanie nauczycieli do prowadzenia jak największej liczby zajęć w terenie, mamy tu na myśli więcej wycieczek tematycznych, realizację lekcji wykorzystując elementy naturalne środowiska,

 • -poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, np. rozszerzenie pomocy dydaktyczno – wyrównawczej o zajęcia logopedyczne na bazie opracowanego projektu edukacyjnego przez nauczyciela – logopedę – od lat obserwuje się niestety alarmujący wzrost dzieci z wadami wymowy co ma znaczący wpływ na efekty kształcenia,

 • -udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu deficytów rozwojowych – zapraszanie specjalistów na prelekcje skierowane do rodziców, nauczycieli,

 • -uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez aktywniejszy udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych wynikających z propozycji miejskich, ogólnopolskich,

 • -organizowanie na terenie swojej szkoły konferencji, warsztatów

 • -osiąganie wyższego poziomu kształcenia poprzez zachęcanie nauczycieli do tworzenia programów autorskich, wykorzystywania projektów edukacyjnych,

 

Efekty kształcenia to także:

 • -wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela – w nowoczesne środki dydaktyczne, w miarę dostępnych środków finansowych,

 • -praca z uczniem zdolnym - udział w konkursach, zawodach międzyszkolnych, otoczenie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych

W szkole obok uczniów zdolnych są uczniowie słabsi. Szkoła podejmie się działań, które dadzą uczniom możliwość wyrównania ewentualnych braków. Będzie wspierać ucznia słabego i ucznia z dysfunkcjami poprzez: indywidualizację nauczania, zajęcia wyrównawcze wzbogacone o szereg projektów edukacyjnych, zajęcia w ramach świetlicy szkolnej. Na terenie szkoły zorganizuje się koła zainteresowań z bogatą ofertą dla każdego ucznia.

 

4. Działania wychowawcze i opiekuńcze. Wychowanie – Program szkoły

 

Celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Dzisiejsza szkoła musi posiadać taki program wychowawczy, który w sposób całościowy opisuje wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym.

Program wychowawczy szkoły będzie kładł nacisk na:

 • -uczciwość i prawość jako zasady postępowania,

 • -poszanowanie godności człowieka,

 • -odpowiedzialność za swoje decyzje,

 • -umiejętność współpracy,

 

Planuje się wspomaganie procesu wychowawczego także poprzez:

 • Opracowanie oraz realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki

szkoły.

 • Rozpoczęcie udział w programie „Szkoła Promująca zdrowie”.

 • Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

 • Uczestniczenie w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

 • Monitorowanie pracy świetlicy w celu zapewnienia jak najlepszej opieki oraz uatrakcyjnienia oferty.

 • Rozwijanie samorządności w szkole.

 • Stworzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych..    

 

5. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY  W ŚRODOWISKU

 

Współpraca ze środowiskiem zajmuje w tej koncepcji ważny element. Uczniowie i rodzice będą mieć zawsze znaczny wpływ na podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących zmian i udoskonaleń jakie zaistnieją w najbliższych latach.

Rodzice są bardzo ważnym partnerem w działalności naszej placówki dlatego zawsze chętnie wysłuchamy każdej konstruktywnej opinii rodziców.

Szkoła będzie się starać również wspierać rodziców w wychowaniu swoich pociech. Będzie dbać o:

 • systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami, problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy przez nich wybrane.

 • planuje się włączyć rodziców do działań na rzecz szkoły, organizując imprezy na terenie szkoły (organizowanie Festynu Rodzinnego).

W działaniach szkoły znajdzie się miejsce na współpracę z wieloma instytucjami wspierającymi edukację dzieci, np. Miejskim Domem Kultury, Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, bibliotekami miejskimi.

 

6. PROMOCJA SZKOŁY

 

W procesie kształtowania wizerunku szkoły w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie stosownej polityki informacyjnej. Polegać ona będzie na:

 • przejmowaniu roli kulturowej szkoły w środowisku,

 • wykorzystaniu siły Internetu i mediów,

 • uściślaniu kontaktów z rodzicami poprzez imprezy integracyjne,

Do przejmowania roli kulturowej przez szkołę w środowisku przykłada się szczególna wagę. Myśli się o takiej aktywności kulturalnej placówki, o której będzie głośno w środowisku. Docenianie, odkrywanie naturalnych talentów młodych ludzi i pobudzanie ich do działalności artystycznej to jedno z ważnych zadań.

 

W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki szkoła musi włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne. Ważnym będzie wydanie folderu szkoły i jej promocja w lokalnym środowisku.

Swoje działania zmierzające w stronę promocji szkoły poszerzy się o współpracę z MDK, okolicznymi przedszkolami i innymi instytucjami. Współpraca ta polegać będzie na organizacji i współudziale w imprezach skierowanych do mieszkańców Zgorzelca.

Promocja szkoły to budowanie pozytywnej opinii i wizerunku szkoły, którą będziemy tworzyć począwszy od dnia 1.09.2013r.

 

7. Podsumowanie

 

Przedstawiona koncepcja odpowiada na postawione we wstępie pytania. Jesteśmy przekonani - pedagodzy, że najlepszym sposobem w procesie edukacji i wychowania jest pokazywanie uczniom ich możliwości, samemu dając tego przykład.

Wiadomo, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to możliwości realizacji, jeżeli nie zostanie zaakceptowana i przyjęta przez współpracowników. Funkcjonowanie Prywatnej Szkoły Podstawowej Prymus w Zgorzelcu musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i realizować główne kierunki polityki oświatowej.

Szkoła wg opisanej koncepcji stworzy klimat bezpieczeństwa i porządku, a jednocześnie będzie zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną 1.09.2013r.